Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Příliš vzdálené cíle > 7. cíl > 10. úkol

7. ZAJISTIT UDRŽITELNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Úkol č. 10

Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez kvalitního přístupu k nezávadné pitné vodě a základní hygieně.

Přístup k nezávadné pitné vodě a základním hygienickým zařízením je nezbytnou podmínkou důstojného zdravého života a zároveň základním předpokladem úspěchu v boji proti chudobě, hladu, dětské úmrtnosti i nerovnoprávnému postavení žen.

Voda asi bude ….

V roce 1990 využívalo kvalitních zdrojů pitné vody 78 % celosvětové populace, o čtrnáct let později už to bylo 83 %, v rozvojových zemích se jedná o 80 %. V absolutních číslech tedy nově získalo přístup k nezávadné pitné vodě 1,1 miliardy lidí. Největšího pokroku bylo dosaženo v jižní Asii díky Indii, kde se pokrytí zvýšilo ze 72 na 85 %, významný posun byl zaznamenán i v subsaharské Africe, kde však bez pitné vody stále zůstává 44 % obyvatel. V Číně došlo k paradoxnímu vývoji: na venkově se situace zlepšila, zato ve městech 100% pokrytí kvalitní vodou pokleslo na 92 % z důvodu zvýšené spotřeby průmyslu a výrazného znečištění. V některých městech na pobřeží navíc vlivem vysoké spotřeby klesla hladina spodní vody o několik metrů, takže hrozí její kontaminace vodou mořskou (např. Šanghaj), což nutí čínské politiky plánovat nové obrovské říční přehrady.

Ačkoli se situace pomalu zlepšuje, na světě stále zůstává 1,1 miliardy lidí bez přístupu ke kvalitnímu zdroji pitné vody. Dvě třetiny z nich žijí v Asii, v samotné Číně se jedná o 300 milionů obyvatel. Ve většině měst – vyjma subsaharské Afriky – jsou k dispozici relativně dobré zdroje, zato na venkově je kvalita vody problematická celosvětově. Nejhorší pokrytí přístupu k pitné vodě je v Oceánii - 51 %.

Současné tempo zlepšování přístupu k pitné vodě slibuje globální splnění cíle do roku 2015, ale například v subsaharské Africe se cíle pravděpodobně dosáhnout nepodaří. Vzhledem k populačnímu vývoji bude ovšem třeba zajistit pitnou vodu pro další 1,2 miliardy lidí. 

 

… hygiena určitě ne !!!

Co vlastně znamená zlepšit základní hygienu? Podle definice OSN jde o zajištění sanitárního systému, v němž je s exkrementy nakládáno tak, že neohrožují okolí a nestávají se zdroji dalšího znečištění a přenosu nákaz. Jde tedy v první řadě o bezpečné a hygienicky nezávadné záchody v domácnostech, veřejných institucích i prostranstvích, ale i na pracovištích. Světový summit o udržitelném rozvoji k tomu ještě přidal nezbytnost bezpečných hygienických praktik a vzdělávání.

Mezi lety 1990 a 2004 stoupl poměr lidí žijících v rozvojových regionech, kteří měli přístup ke kvalitní hygieně z 35 na 50 % (z celosvětového měřítka se jednalo o pokrok z 49 na 59 %). To znamená, že za uvedené období nově získalo přístup k základním hygienickým potřebám asi 1,2 miliardy lidí. Přesto je současný počet lidí bez přístupu k sanitárním zařízením odhadován na 2,6 miliardy.

Privatizace vodních zdrojů?

Velkým tématem, které se týká situace v rozvojových zemích, je privatizace vodovodní infrastruktury. Privatizaci obecně podporuje Mezinárodní měnový fond (IMF) i Světová banka, podle jejichž ideologie privatizace omezí byrokracii řízení, přinese efektivitu a potřebné investice. Teorie neoliberálních ekonomů se ovšem míjí s praxí i studiemi UNDP, které ukazují, že investory nezajímají ekonomicky slabé a venkovské komunity. Jak lze logicky předpokládat, investují pouze do oblastí a infrastruktur, kde lze očekávat vysoký zisk a orientují se především na movitou klientelu a průmysl. Zásobování kvalitní pitnou vodou je ale nezbytné pro zdraví všech občanů, nejen těch bohatých.
Zatím nejosvědčenějším modelem tak zůstává komunální správa vodních zdrojů. Na venkově často funguje na principu volených komisí, které od lidí využívajících vodní zdroj vybírají poplatek na údržbu a výměnu zařízení.
Zajištění vody a sanitárních zařízení, a ve větších komunitách pak vodovodních a kanalizačních služeb, by mělo pozitivní dopad na zdraví obyvatelstva, možnost vzdělávání (děti by nemusely chodit kilometry pro vodu) a zvýšení počtu pracovních míst. Dosažení tohoto cíle by napomohlo zvýšit šance na splnění dalších Rozvojových cílů tisíciletí.

 

Špatné hygienické podmínky, společně s nedostatkem kvalitní pitné vody a nebezpečným zacházením s fekáliemi, přispívají ke zdravotním, ekonomickým a sociálním problémům. Společně způsobují 88 % úmrtí na střevní onemocnění dětí ve věku do pěti let, což odpovídá počtu 1,5 milionů dětí ročně. Dále mohou způsobovat chudokrevnost u dívek, u kterých se tak dají očekávat významné komplikace během porodů. Obecně je situace mnohem horší ve slumech, v periferních venkovských oblastech a mezi uprchlíky, kteří opustili své domovy kvůli válečným konfliktům či hladomorům.

Pokud budeme chtít naplnit tento závazek, bude nutné mezi lety 2005-2015 zajistit přístup ke kvalitnější hygieně pro dalších 1,6 miliardy obyvatel Země. Ovšem v případě pokračování současného trendu se světovému společenství tento závazek naplnit nepodaří.

Technologie pomáhá

Právě u tohoto úkolu můžeme vidět, jak cílený výzkum a vývoj mohou prospět i chudým. Díky programům mezinárodních institucí byly vyvinuty funkční a jednoduché ruční pumpy pro čerpání vody z větších hloubek. V mnoha venkovských oblastech tak byl umožněn relativně levný a udržitelný zdroj vody.
Podobně tomu bylo se suchými záchody, které dnes představují bezpečnou možnost nejen pro venkov. Vyschlý odpad se dá bezpečně využít i jako hnojivo. Velmi často je to mnohem příznivější řešení než zavádění splachovacích záchodů, které kladou velké nároky na investice, údržbu a následné čištění odpadních vod. V souvislosti s tím se mnozí odborníci obávají, že ve snaze rozšiřovat kapacity sanitačních zařízení se zapomíná na údržbu stávajícího, což může vést v budoucnosti opět k degradaci.

Ke stažení

obrázek jpg international_year_of_sanitation.jpg, 18 kB

Rok 2008 byl OSN vyhlášen jako mezinárodní rok hygieny.

náhled international_year_of_sanitation.jpg
náhled staff-toilets.jpg
Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze