Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Příliš vzdálené cíle > Zdroje, odkazy, zkratky > Seznam zkratek

Seznam zkratek

FAO Organizace pro výživu a zemědělství OSN (Food and Agriculture Organisation)
HND hrubý národní důchod vyjadřuje roční hodnotu produktu z výrobních prostředků vlastněných rezidenty daného státu. Životní úroveň zobrazuje lépe než HDP, které naopak zobrazuje produkt vytvořený na území státu bez ohledu na to, kam plynou příjmy z výrobních faktorů (platy, dividendy,
úroky apod.)
HDP hrubý domácí produkt
ILO Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization)
IMF MMF
LDCs nejméně rozvinuté země (Least Developed Countries) – dle klasifikace OSN. Jedná se o nejchudší z rozvojových zemí. Určujícími kritérii jsou: nízká míra zahraničních investic, gramotnosti a podílu průmyslové výroby na HDP. V současnosti je jako LDCs klasifikováno 50 zemí. Jejich seznam naleznete na http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/list.htm
MDGs Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals)
MMF Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund)
ODA oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance) je nejčastějším druhem rozvojové pomoci. Výbor rozvojové pomoci OECD ji charakterizuje: ODA plyne do rozvojových zemí a mezinárodních organizací z oficiálních agentur států a samospráv či jejich výkonných orgánů. Přičemž každá transakce je poskytnuta s důrazem na podporu zdravého hospodářského rozvoje. Nejméně čtvrtina z prostředků je přímo darována.
OZE obnovitelné zdroje energie
UN-Habitat Program lidských sídel OSN (United Nations Human Settlements Programme)
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and
Development). Její členové financují takřka celou světovou výši ODA.
OSN Organizace spojených národů
SB Skupina Světové banky
SNS Společenství nezávislých států
UNDP Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme)
UNESCO Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNICEF Dětský fond OSN (United Nations International Children's Emergency Fund)
WB viz SB
WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation)
Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze